เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์


      วันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ในพิธีพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ กระทรวงสาธารณสุขโดยกองการพยาบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธย “ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงเป็นเกียรติยศสูงสุดและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้รับรางวัล และเพื่อเป็นแบบอย่างแก่พยาบาลรุ่นต่อไปได้เจริญรอยตามสืบไป ซึ่งการตัดสินรางวัลครั้งแรก เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ และดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปีพุทธศักราช ประจำปี ๒๕๖๑ ได้แก่

๑.ประเภทรางวัล  สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย

       รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสภาการพยาบาล และคณบดี ผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อดีตรองประธานวุฒิสภา และอดีต             รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๓ สมัย

         ท่านเป็นผู้นำของวิชาชีพการพยาบาลอย่างแท้จริง มีความโดดเด่น และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ    ทั้งในระดับประเทศ และนานาประเทศ ได้กำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย ทั้งด้านการบริการพยาบาล การศึกษาพยาบาล อาทิ ด้านการศึกษาได้ริเริ่มหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลทั้งระบบดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนด้านบริการพยาบาล ได้ริเริ่มศึกษากำลังคนสาขาพยาบาล เสนอโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม และเป็นผู้เสนอแนวทางการปฏิรูประบบบริการพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อให้มีพยาบาลครอบครัวดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ผลักดันการพัฒนาศักยภาพบริการพยาบาลเพื่อให้ประชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย

๒. ประเภทรางวัล สาขาการพยาบาลในสถานบริการ

     นางมยุรี  สุขุปัญญารักษ์ อดีตหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

     ผู้ที่มีความโดดเด่นด้านบริหาร บริการ และวิชาการ ทั้งด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ           การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต พัฒนาองค์กรพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ และเป็นผู้นำการพยาบาลระดับเขต ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน การพัฒนาบริการพยาบาล ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๒

 ๓.  ประเภทรางวัล สาขาการพยาบาลในชุมชน

     รองศาสตราจารย์วิลาวัลย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่               ผู้มีผลงานโดดเด่น ด้านการพัฒนาระบบปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึง เข้าใจวิถีชีวิตของชุมชน ใช้ชุมชนเป็นฐาน อาทิ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม การขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ อันเป็นรูปแบบตัวอย่าง ของ     การพยาบาลชุมชนเชิงรุก ที่สามารถนำมาขยายผลต่อยอด การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ


 จากหน่วยงาน : สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 43 view
 วันที่ประกาศข่าว : 17 ตุลาคม 2562 เวลา 15:17 น.