เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

การอบรมหลักสูตร SA004 : การเขียนแบบประเมินตนเอง (slide หลักสูตร อยู่ท้ายบทความ)

วันที่ 29 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 4 – 7 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นางณรัชญ์วัณย์  คลังเมือง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

งานพัฒนาคุณภาพ

……………………………………………………….

1.การเขียน Hospital Profile

          Hospital profile เป็นข้อมูลสำคัญโดยรวมของโรงพยาบาล เป็นภาพโดยย่อขององค์กร ระบุบริบท ลักษณะ

เฉพาะเจาะจง สิ่งสำคัญที่มีผลต่อการทำงาน และสภาพแวดล้อมขององค์กร  ข้อมูลกระชับ  อ่านแล้วทำให้เข้าใจบริบทขององค์กร เป็นฐานในการกำหนดทิศทางและการตัดสินใจ  เห็นโอกาสพัฒนาเบื้องต้น

          การนำไปใช้  ควรนำมาเป็นจุดเริ่มต้นในการประเมินตนเอง รับรู้ในสิ่งที่จะต้องทำให้สำเร็จ ใช้เพื่อสื่อสารและสร้าง alignment ในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในองค์กร

          ในหลักสูตรนี้  เพิ่มเติมในเรื่องของการตรวจสอบ Hospital Profile ขององค์กรตนเอง  ได้แก่  ความตรงประเด็นของข้อมูล  ตรวจสอบความสัมพันธ์และความเชื่อมโยง

          รูปแบบการเขียน Hospital profile 2018 เป็น file Excel ที่เขียนด้วยข้อความกระชับ ตั้งค่าความเชื่อมโยง

ในชุดเอกสาร

2.Service Profile

          เป็นการประเมินตนเองระดับหน่วยงาน ใช้หลัก 3P = Purpose – Process – Performance ใช้เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจหน้าที่สำคัญของหน่วยงาน  วิเคราะห์ประเด็นสำคัญและโอกาสพัฒนา ใช้วางแผนพัฒนา ติดตามความก้าวหน้า สื่อสารและเรียนรู้ และเป็นการบันทึกผลงานของหน่วยงาน

          Purpose = อะไรคือหน้าที่และเป้าหมายของหน่วยงาน

          Process  = จะต้องทำอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  กำหนด 3P ของ process

                        กำหนดเป้าหมาย/ข้อกำหนดของกระบวนการ (Purpose)

                        วิธีการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ปลอดภัย มีคุณภาพ (Process)

                        ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (Performance)                

          Performance = อะไรคือตัววัดการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน

          ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเป้าหมายของหน่วยงาน ความครอบคลุมมิติคุณภาพที่สำคัญ  คำนึงถึงความต้องการของกลุ่มผู้ป่วยสำคัญ และการเกื้อหนุนการบรรลุพันธกิจขององค์กร เมื่อตรวจสอบแล้วให้นำมาเพิ่มเติมเป้าหมายให้สมบูรณ์  วิเคราะห์ประเด็นสำคัญในเป้าหมาย และกำหนดตัววัดประเด็นสำคัญให้ครบถ้วน

          เขียนแผนภูมิกระบวนการของหน่วยงาน (Process Flow) กระบวนการสำคัญมีอะไรบ้าง แต่ละกระบวนการมีเป้าหมายอะไร มีความเสี่ยงอะไร จัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ

          ให้ตรวจสอบข้อกำหนดของกระบวนการ  ตรวจสอบความเสี่ยงของกระบวนการ  การออกแบบกระบวนการ

          สรุปผลการพัฒนาหน่วยงานแสดงให้เห็น Purpose ผ่าน Driver Diagram แสดง Performance ผ่าน

Control chart และอธิบาย process ที่เป็นการสร้างนวัตกรรม/ปรับเปลี่ยนกระบวนการที่ผู้อื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

          รูปแบบการเขียน Service Profile จะเป็น Word หรือ Power point ก็ได้ สิ่งที่สำคัญ คือ

                   - ความเข้าใจจุดมุ่งหมายที่ต้องวิเคราะห์แต่ละประเด็น

                   - ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นต่าง ๆ

                   - สรุปให้เห็นภาพรวมอย่างง่าย ๆ ได้แก่ บริบท ลักษณะและปริมาณงาน

                                                                Purpose – Process – Performance

                                                                การเรียนรู้  ผลการพัฒนา  แผนที่จะทำต่อ

3.การเขียนแบบประเมินตนเอง (SAR)

เป้าหมายของการเขียน SAR คือ

1.เพื่อสร้างการเรียนรู้ในองค์กร (ทีมงานสรุปบทเรียน ความสำเร็จ ความล้มเหลวในการทำงาน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการพัฒนา สร้างการเรียนรู้กับหน่วยงานอื่นและกับผู้บริหาร)

2.เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการต่อยอดและขยายผล

3.เพื่อสื่อสารกับผู้เยี่ยมสำรวจ

 sa p3.1

Context (รู้โจทย์) : ระบุข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องชัดเจนหรือไม่ เช่น ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กร

ปัญหาความท้าทายที่องค์กรเผชิญ ลักษณะและความต้องการของผู้รับผลงาน ความพร้อมของทรัพยากรในการดำเนินงาน ฯลฯ

Purpose – Learning (ตั้งเป้า – เฝ้าดู) ตัววัดของระบบนี้ตอบประเด็นสำคัญหรือไม่ ได้แก่ การสะท้อนการบรรลุเป้าหมายของระบบ  ประเด็นสำคัญของมาตรฐาน  คุณค่าของผู้รับผลงานของระบบ  ความครอบคลุมการทำกิจกรรม และประสิทธิภาพของระบบ

Action – Learning กระบวนการ : คุณภาพการตอบ ตรงประเด็นหรือไม่ ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญหรือไม่  ใช้ 3P อย่างกระชับหรือไม่

          ตัวอย่างการเขียนให้กระชับ

sa p3.2

 

sa p4.1

4.Clinical Quality Summary/Clinical Tracer

          ให้ทบทวนว่าอะไรเป็นประเด็นสำคัญในแง่มุมต่อไปนี้? จะใช้ตัววัดอะไร? สมควรวัดหรือไม่? วัดแล้วหรือยัง

ควรเพิ่มตัววัดหรือไม่

          รูปแบบการเขียน เขียนแบบ Driver Diagram          

sa p4.2

sa p5

 

slide หลักสูตร SA004 การเขียนแบบประเมินตนเอง

 

SAR (1) dr_kittinun

SAR (2) Usability of Hospital Profile

SAR (3) Service Profile

SAR (4) Review Quality of CLT Information (1)

SAR (5) Writing SAR with 3P

SAR (6) SAR Checklist

SAR (7) Perfrormance Measurement

SAR (8) Self Assessment Tool

**********************************************************************************************

 

\