เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

การจัดการเครื่องแม่ข่าย (SERVER)

อบรมวันที่ 27-29 เมษายน 2559

จัดโดยบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ (BMS HOSxP)

โดยสรุปได้ดั้งนี้

เครื่องแม่ข่าย server ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลหลายโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะใช้ระบบปฏิบัติการ Linux เป็น Operating Systems (OS) กันหมด ซึ่ง OS ก็ด้มีการพัฒนาปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมากันตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เช่น RedHat,CentOS เป็นต้น

ซึ่งในการให้บริการผู้มารับบริการทางโรงพยาบาลจึงต้องรวบรวมจัดเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย เพื่อส่ง 43แฟ้ม ไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อจะได้รับเงินงบประมาณกลับมา จึงจำเป็นต้องมีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เช่น MYSQL ,POSTGRES,ORACLE ในหลายๆ โรงพยาบาลได้เลือกใช้ MYSQL เป็นโปรแกรมจัดเจ็บฐานข้อมูลเพราะเป็นopen source และสามารถรองรับการใช้งานในโรงพยาบาลได้

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกทักษะการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลโดยใช้ LINUX คือ CentOS 7 ซึ่งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีข้อดีเพิ่มขึ้นจากเวอร์ชั่นเดิม อาทิเช่น

- ระบบโครงสร้างไฟล์แบบใหม่ XFS (default file system) สามารถขยายไฟล์ระบบได้

ถึง 500 TB แต่ยังสามารถใช้ระบบไฟล์ Ext4 หรืออื่นๆได้อยู่เหมือนเดิม

- สนับสนุน Microsoft Active Directory สามารถใช้งานร่วมกับ AD หรือ RHEL เหมาะในกรณีที่คุณมีบัญชีผู้ใช้งานร่วมกับศูนย์ข้อมูลที่ระบบแตกต่างกันอาทิการทำเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม

-มีการรวมความสามารถของ OpenLMI เข้ามาช่วยในการสร้างมาตรฐานการเขียนโปรแกรมประยุกต์ระยะไกล (Standard Remote Application Programming Interface -API) โดยทาง Red Hat ได้ใช้เครื่องมือตัวนี้ในการบริหารและจัดการระบบแบบครบวงจรอีกทั้งเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการและการกำหนดค่า

-  มีการเพิ่มการตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของระบบ (Performance Co-Pilot) ช่วยให้ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (System Admin) ตรวจสอบการทำงานต่างๆของระบบหลักและระบบย่อยได้ดีขึ้น

- เปลี่ยนไปใช้ Systemd ในการเริ่มต้นการทำงานระบบมาทดแทน init ที่ใช้กันมาเนิ่นนานในระบบ unixเก่าที่เป็นระบบเริ่มต้นการทำงานโดย Systemd รองรับทั้งค่าย Red Hat, SuSE, Debian และ U ส่วนของ JAVA อับเดทไปใช้ OpenJDK7buntu นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเติมเครื่องมือช่วยในการทำงานเพื่อให้สามารถปรับขยายระบบได้ง่ายขึ้น

-มีรูปแบบของคำสั่ง Command ที่เปลี่ยนไปแต่ก็ยังสามารถใช้แบบเดิมร่วมด้วยได้อยู่แต่อนาคตอาจจีการปรับมาใช้อย่างใหม่ดังรูปภาพ

            ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในโรงพยาบาลตอนนี้คือ MYSQL MariaDB ซึ่งมีการใช้  plugin innodb เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูล ในการอบรมครั้งนี้ได้มีการฝึกทักษะการติดตั้ง Mysql และทำการอักเกรดจาก innodb ไปเป็น TokuDB ซึ่งเป็น Engine ที่ใหม่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีความรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

ดังรูปภาพการเปรียบเทียบการทำงาน

            และสุดท้ายเมื่อมีการใช้งานการบันทึกข้อมูลไปเรื่อยๆ ฐานข้อมูลก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นๆ ซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นรูปภาพที่เก็บมาจากการบันทึกซึ่ง ไฟล์พวกรูปภาพจะมีขนาดใหญ่ จึงทำให้ฐานข้อมูลใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ  การบริหารจัดการก็จะทำได้ยากและใช้เวลานานขึ้น ทาง HOSxP  จึงได้มีแนวทางแก้ปัญหาได้โดยทำการแยก รูปภาพไปจัดเก็บแยกจากฐานข้อมูลหลัก โดยเรียกว่า Image server ซึ่งจะทำให้ฐานข้อมูลที่บันทึกเกี่ยวกับการให้บริการมีขนาดเล็กลง และยังคงใช้งานรูปภาพได้เหมือนเดิมเพียงแต่แยกกันเก็บระหว่างไฟล์รูปภาพและข้อมูลการมารับบริการ ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการฐานข้อมูลสามารถทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

จากการไปอบรมครั้งนี้ทางผู้อบรมจะนำความรู้ที่ได้อบรมมาพัฒนา โดยการทำ IMAGE Server –ขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูลของโรงพยาบาล และทำการพัฒนาอัพเกรด Server Datacenter เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานด้านการให้บริการฐานข้อมูลของเครือข่ายบริการสุขภาพ บางมูลนาก-ดงเจริญให้มีความพร้อมใช้และรวดเร็วมากขึ้น

                                                                                    นายพงศ์วิทย์ สนองบุญ

                                                                                    นักวิชาการคอมพิวเตอร์

                                                                                    โรงพยาบาลบางมูลนาก