เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

HOSxP V4 Innovation : วันที่ 17-19 มิถุนายน 2558 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 HOSxP V4 Innovation ของบริษัท ฺBangkok Medical Software เมื่อวันที่ 17-19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกว่า 400 ราย โดยเนื้อหาการประชุมในงานมีการนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม HOSxP Version 4 การวิเคราะห์ ทดลอง นำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ ตลอดจนโมดูล และคุณสมบัติใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นใน version 4

            สิ่งที่เป็นประเด็นสนใจสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม สมาชิกกลุ่ม HOSxP on facebook ตลอดจนผู้บริหารโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม HOSxP ในการประชุมครั้งนี้ คือ การที่จะเปลี่ยนแปลง HOSxP จาก Version 3 เป็น Version 4 ซึ่งการปรับเปลี่ยน HIS ขององค์กรเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมในหลายด้าน และตัดสินใจ

            บทสรุปสำหรับผู้บริหารเกี่ยวกับ HOSxP V.4 Innovation เป็นการรวบรวมชุดข้อมูล เอกสาร เหตุผลประกอบการพิจารณา การวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันที่สำคัญและจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจของทีมผู้บริหารของโรงพยาบาลต่างๆต่อไป

 1. วิสัยทัศน์ และแนวคิดในการพัฒนา HOSxP Version 4

            2 ปีที่ผ่านมาบริษัท Bangkok Medical Software ได้พัฒนา HOSxP Version4 ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงโดยการรื้อ source code และ Data base ทั้งหมด โดยใช้มาตรฐาน CMMI ในการพัฒนา เน้นการปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เจอใน Version 3 ที่บางเรื่องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาเป็นเวลานานมาก โดย Version ใหม่ได้ออกแบบป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้น โดยใช้ประสบการณ์ความรู้พัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีกว่าเดิม เน้นระบบที่ครอบคลุมการทำงานและบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบ

2.  สรุปปัญหาของ HOSxP Version 3  มีสาระที่สำคัญดังนี้

 1. Tools ที่ใช้ในการพัฒนา HOSxP V.3 คือ Dephi 2007 ซึ่งแม้ว่าจะยังเป็น Compiler ที่ปัจจุบันยังใช้งานได้ดี แต่ว่าใช้พัฒนา HOSxP มีอายุการใช้งาน 8 ปีแล้ว การ complie source code ใช้เวลานานมาก
 2. HOSxP มีพัฒนาจนถึง Version 3 เป็นเวลา10 ปีมาแล้ว ก่อนช่วงที่จะมีการพูดถึง Standard Data Code หรือ Standard design ในบางระบบจึงยังไม่เสร็จ บางระบบมีความยุ่งเหยิงในการทำงาน หรือใช้งานไม่ได้ เพราะไม่มีความชัดเจนในการดำเนินต่ออย่างไร
 3. การพัฒนาไม่ได้ทำเผื่อ ระบบเสริม หรือ plug in หรือระบบที่มีผู้พัฒนาคนอื่นๆทำไว้และอยากนำมารวมเพื่อให้เป็นโปรแกรมเดียวกัน ไม่สามารถทำได้ เพราะต้อง compile soure code ทั้งหมดในครั้งเดียว
 4. การแก้ไข การตรวจสอบบาง Bug ของโปรแกรมใช้เวลานานมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่พยายามจะปรับปรุงใน Version 4
 5. สิ่งสำคัญ การ compile โปรแกรม HOSxP Version 3 ในขั้นตอนสุดท้ายสามารถทำได้ มี อ.ชัยพร เพียงคนเดียวซึ่งเป็นข้อด้อยที่ไม่ดี

3. การพัฒนา HOSxP Version 4.0 หรือ Codename HOSxP-XE 4.0 มีสาระที่สำคัญ คือ

 1. ใช้ฐานข้อมูลเดิมได้ แต่มีการปรับปรุงระบบใหม่ให้ดีมากขึ้น
 2. เปลี่ยนตัว Compiler ใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า Major change  บางระบบจึงมีการปรับปรุงหรือแก้ไขใหม่ หรือทำใหม่ และพัฒนาโดยใช้กระบวนการมาตรฐาน CMMI
 3. มีการออกแบบเผื่อการนำไปพัฒนา หรือ customize ที่สามารถปรับปรุงระบบต่างๆได้เอง โดยที่จะนำเข้ามาไว้ในโปรแกรม HOSxP
 4. การแก้ไข ปรับปรุงข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้งานแจ้งไว้ให้ปรับปรุง บางส่วนทำไม่ได้ใน HOSxP Version 3 แต่สามารถทำได้ใน Vesion 4 มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้มากกว่าเดิม ซึ่งเทคโนโลยีที่ควรจะนำมาใช้แต่ใน Version 3 ทำไม่ได้ จะถูกนำมาใช้ใน Version 4
 5. มีทีมพัฒนาระบบหลักต่างๆ ประมาณ 10 คน ระบบต่างๆที่ทำเพิ่มและนำมารวมเป็นโปรแกรมเดียวกัน

4. ระบบงานใหม่ใน HOSxP V.4

 1. ระบบงาน EMS
 2. ระบบตรวจสุขภาพ
 3. ระบบงานบุคลากร HR
 4. ระบบงานครุภัณฑ์
 5. ระบบงานสารบรรณ
 6. ระบบบริหารความเสี่ยง
 7. ระบบงาน Supply
 8. ระบบ Issue Report
 9. Virtual Datacenter (VEMR)
 10. ระบบแสดงคิวรับบริการ
 11. ระบบ UE ใหม่

HOSxPV4 ได้พัฒนาเพิ่มระบบงานสนับสนุน(Back office) ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของหลายหน่วยงาน ที่มีจำหน่ายหรือมีผู้พัฒนาไว้ส่วนใหญ่ ยังไม่ตรงกับความต้องการหรือมีราคาค่าใช้จ่ายสูง บางหน่วยงานพัฒนาใช้เอง แต่แยกส่วนกับระบบ HIS หลัก ทำให้ต้องเพิ่มทรัพยากรในการจัดเก็บข้อมูล และผู้ใช้งานต้องเปิดหลายโปรแกรม  ดังนั้นหากโรงพยาบาลปรับปรุงเป็น HOSxP XP V4 จะได้ระบบงาน Front office และระบบงานสนับสนุน (Back office)ที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล

5. Package และ เงื่อนไขการใช้ การปรับปรุง HOSxP V3 เป็น HOSxP V4-XE มีรายละเอียด ดังนี้

            5.1 รายละเอียด Package และโปรโมชั่น

Package 1 อัตราค่าบริการปรับปรุง BMS HOSxP V3 เป็น HOSxP V4-XE
hosxe000001

สิทธิพิเศษ

 1. แถมหลักสูตรอบรมการบริหารจัดการระบบสนับสนุนบริการ (Back office)
 2. แถม Tools โอนข้อมูลจาก HOSxP V3 เป็น HOSxP V4-XE
 3. แถมหลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ดูแลระบบ(อบรมที่บริษัท)
 4. แถมหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมด้วย DelphiXE สำหรับต่อยอดโปรแกรม BMS-HOSxP V4-XE (อบรมที่บริษัท)

เงื่อนไข หน่วยบริการที่ได้รับสิทธิ Package1 มีรายละเอียดดังนี้

 1. ชำระค่า BMS-HOSxP Activation ต่อเนื่อง 3 ปี
 2. เคยซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ เช่น HOSxP,MA, Inventory,DataCenter เป็นต้น
 3. เป็นหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น
 4. จำนวนหน่วยบริการที่สามารถใช้สิทธิพิเศษช่วงโปรโมชั่น ที่มีขนาดเตียง  0-60   เตียง จำนวน 10 แห่ง
 5. จำนวนหน่วยบริการที่สามารถใช้สิทธิพิเศษช่วงโปรโมชั่น ที่มีขนาดเตียง 90-120 เตียง จำนวน  5 แห่ง

สรุป เนื่องจากโรงพยาบาลบางแห่งในจังหวัดพิจิตร ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถใช้สิทธิโปรโมชั่นพิเศษนี้ได้ เนื่องจากผิดเงื่อนไขข้อ 2 และถึงแม้ทางโรงพยาบาลสามารถขึ้นระบบเองได้ก็ไม่สามารถใช้งานระบบได้(ตามข้อ5.2)  ดังนั้นโรงพยาบาลใดที่ต้องการใช้บริการ Package ที่ 1 ต้องใช้ในอัตราค่าบริการราคาปกติ

Package 2 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ BMS-HOSxP V4-XE แบ่งออกเป็น Package ย่อยดังนี้
            Package 2.1 ชุดหลักสูตรอบรม BMS-HOSxP V4-XE

hosxe000002

เงื่อนไข การใช้บริการ Package 2.2

 1. ผู้เข้าอบรมต้องเป็นคนเดียวตลอดหลักสูตรเพื่อความต่อเนื่องของการเรียนการสอน
 2. โรงพยาบาลต้องส่งผู้เข้าอบรมตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดของแต่ละโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อให้สามารถกลับไปดูแลระบบช่วยกันได้ ลดความเสี่ยงทางด้านบุคลากร
 3. หลักสูตรอบรมที่บริษัทบางกอกเมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด เท่านั้น (วันเวลาตามตารางการอบรมของบริษัท)

hosxe000003

สรุป  Package2.1 เป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้บุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถดูแลระบบได้อย่างถูกต้อง โดยมีเนื้อหาหลักสูตรสำคัญ 5 เรื่อง(เฉลี่ยหัวข้อละ 11,000 บาท/คน/หัวข้ออบรม)  แต่มีเงื่อนไขต้องส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามขนาดเตียง เช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 60 เตียง จำนวนผู้เข้าอบรมขั้นต่ำ 2 คน เป็นต้น

            สำหรับ Package ที่ 2 จะได้รับการอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสนับสนุนบริการ (Back office) ฟรี ซึ่งเป็นระบบงานใหม่ที่เพิ่มมาใน HOSxP V4 

Package 2.2 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ BMS-HOSxP V4-XE

hosxe000004
เงื่อนไข การใช้บริการ Package 2.2

 1. ผู้เข้าอบรมต้องเป็นคนเดียวตลอดหลักสูตรเพื่อความต่อเนื่องของการเรียนการสอน
 2. ราคา 60,000 บาท/1คน/ชุดหลักสูตรอบรม
 3. หลักสูตรอบรมที่บริษัทบางกอกเมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด เท่านั้น (วันเวลาตามตารางการอบรมของบริษัท)

สรุป  Package3  เป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้บุคลากรของโรงพยาบาลเพื่อให้สามารถดูแลระบบได้อย่างถูกต้อง โดยมีเนื้อหาหลักสูตรสำคัญ 5 เรื่อง(เฉลี่ยหัวข้อละ 12,000 บาท/คน/หัวข้ออบรม)  เหมาะสำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็ก หรือโรงพยาบาลที่มีปัญหาด้านงบประมาณ

5.2 เงื่อนไขการใช้ การปรับปรุง HOSxP V3 เป็น HOSxP V4-XE

 1. โรงพยาบาลที่ใช้ HOSxP V3 และต้องการปรับปรุงเป็น HOSxP V4 จะต้องเลือกใช้บริการ Package1, หรือ Package 2.1 หรือ 2.2 อย่างใดอย่างหนึ่ง จึงจะมีสิทธิใช้ HOSxP V4 ได้
 2. หากใช้บริการ Package 1, หรือ 2.1 หรือ 2.2 ในปี 2559 ไม่ต้องเสียค่า Activation
 3. สามารถรวมกลุ่มโรงพยาบาลต่างๆ เช่น กลุ่มโรงพยาบาลจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง จำนวนคนเข้าอบรม ประมาณ 20-30 คน และเชิญตัวแทนบริษัทมาฝึกอบรมให้นอกสถานที่เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย โดยรายละเอียดสามารถติดต่อกับทาง BMS ได้โดยตรง
 4. ราคาค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถพูดคุยต่อรองกับทางบริษัทได้

สรุปประเด็นสำคัญ

 1. การใช้ HOSxP V3 ยังคงสามารถใช้งานต่อไปได้ โดยเสียค่า Activate รายปี
 2. ค่า Activate สำหรับโรงพยาบาลชุมชนยังคงราคาเดิม ส่วนโรงพยาบาลจังหวัดจะมีการปรับเพิ่มขึ้น 5-10%
 3. BMS HOSxP V3 ยังคงมีการ support การแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงการส่งข้อมูลต่างๆในรูปแบบ Standard Dataset โดยบริษัทจะ suppport การพัฒนาโปรแกรมไปอีกอย่างน้อย 2-3 ปี
 4. HOSxP PCU จะมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันกับ HOSxP V4-XE  รพ.สต. ไม่ต้องเสียค่า Activate รายปี หรือเสียค่าปรับปรุงโปรแกรม
 5. การปรับปรุงจาก BMS HOSxP V3 เป็น HOSxP V4 สามารถทำได้โดยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ
 6. โรงพยาบาลใดมีความสนใจและมีพร้อมต้องการใช้ BMS HOSxP V4 สามารถเลือกใช้บริการ Package ต่างๆ ที่บริษัทได้นำเสนอ ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล
 7. โรงพยาบาลจะต้องเลือกใช้ Package 1,2.1 หรือ 2.2 ตัวใดตัวหนึ่งจึงจะสามารถ ใช้ HOSxP V4 ได้
 8. การพัฒนา HOSxP V4 มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆช่วยในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม เป็นองค์ความรู้ที่ไม่มีใน HOSxP V3 จึงมีความจำเป็นที่ผู้ดูแลระบบจะต้องได้รับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจระบบใหม่ของโปรแกรมอย่างถูกต้อง
 9. หลักสูตรอบรม Package 2.1 และ 2.2 เป็นหลักสูตรที่ได้พิจารณาแล้วว่าจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกลับไปเตรียมความพร้อม ตั้งค่าฐานข้อมูล รายงาน และอบรมผู้ใช้งานเพื่อให้สามารถใช้งาน HOSxP V4 ได้อย่างราบรื่น
 10. การพิจารณาเปลี่ยนเป็น HOSxP V4 จะเป็นโอกาสสำหรับที่ดีสำหรับองค์กรที่ต้องการก้าวผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่ง HOSxP V4 มีหลายเรื่องที่เป็นจุดเด่นมาก ถ้าสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี จะมีประโยชน์ จะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้รับบริการและผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดี

  ประเด็น คำถาม-คำตอบที่สำคัญในที่ประชุมวิชาการ HOSxP Innovation V4

  Q : วิสัยทัศน์ แนวคิดการพัฒนา HOSxP V4?

  A :  เพื่องานบริการผู้ป่วย ทำอย่างไรที่จะใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการให้มากที่สุด เทคโนโลยีของ HOSxP V4 มีหลายเรื่องที่เป็นจุดเด่นมาก ถ้าสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี มีประโยชน์จะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้รับบริการได้

  Q : โรงพยาบาลใช้ BMS HOSxP V3 จำเป็นต้องปรับปรุงเป็น BMS HOSxP V4 หรือไม่?

  A : หากยังต้องการใช้ HOSxP V3 สามารถใช้ต่อไปได้โดยไม่จำเป็นต้องปรับปรุงเป็น HOSxP V4

  Q : ฺBMS จะพัฒนาหรือ support HOSxP V3 ต่อไปหรือ?

  A : บริษัทจะยังคง Support HOSxP V3 แต่เนื่องจากบางงานไม่สามารถจะใส่เข้าไปใน V3 ได้อีกแล้ว การจะทำระบบใหม่เข้าไปทำได้ยากมาก แต่การแก้หรือหน้าจอหรือ Code บางอย่างยังสามารถทำได้ ซึ่งจะยังคง support HOSxP V3 ไปอีกประมาณ 2-3ปี แต่เรื่องของการส่งออกรายงาน แฟ้มต่างๆของกระทรวงถ้าใช้ HOSxP ต้องส่งออกได้อยู่แล้ว ดังนั้นไม่จำเป็นต้องรีบเปลี่ยนเป็น HOSxP V4 เพียงแต่เวอร์ชั่นใหม่จะเป็นโอกาสในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี

  Q : โรงพยาบาลซื้อ Package BMS HOSxP V4 ต้องเสียค่า Activate อีกหรือไม่?

  A : โรงพยาบาลที่ใช้ HOSxP V4 ในปีนี้ ไม่ต้องเสียค่า activate ปี 59 เพราะถือว่าได้ปรับปรุงโปรแกรมแล้ว แต่โรงพยาบาลที่ยังใช้ HOSxP V3 ยังคงต้องเสียค่า Activation รายปีเช่นเดิม

  Q : ค่า Activate จะมีการปรับราคาอีกหรือไม่?

  A :  ค่า Activation มีการปรับราคาตามกลุ่มของโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนปรับน้อยมากในปีที่ผ่านมาปรับลดลง แต่จะปรับเพิ่มขึ้นในกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ตามขนาดเตียงเพื่อลดความเลื่อมล้ำ ในปีแรกคิดเท่ากันทุกโรงพยาบาล แต่จริงแล้วค่า Activation คือเงินที่นำมาใช้ในการพัฒนางานของบริษัท และสามารถใช้โทรมาใช้บริการ call center เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหาได้  โดยสรุปในปี 2559  ค่า Activate ในโรงพยาบาลชุมชนคงไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว ราคาเท่าเดิม แต่โรงพยาบาลจังหวัดจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10%

  Q : โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลจังหวัด ทำไมไม่มีรายละเอียดราคาใน Package1?

  A :  เนื่องจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะต้องประเมินตามคนที่ไปทำงาน ต้องมีการประเมินวางแผนการปรับปรุงอย่างไร ต้องใช้เวลากี่วัน โรงพยาบาลต้องการเรื่องอะไรเพิ่มอีกบ้าง และเจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะให้ความร่วมมือที่ดีในการปรับปรุงหรือไม่

  Q : การจัดทำ Package ฝึกอบรม?

  A :  การที่จะเปลี่ยนผ่าน Version HOSxP V3 เป็น HOSxP V4 อย่างราบรื่นที่สุด ผู้ดูแลระบบของโรงพยาบาลเหนื่อยและปวดหัวน้อยที่สุด ควรเลือก Package ที่ 1 แต่บางโรงพยาบาลบอกว่าแพง ซึ่งสถานการณ์การเงินของหลายโรงพยาบาลมีปัญหา จึงได้มีการคิด Packageที่ 2 คือการฝึกอบรม ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็น เพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนหลายขั้นตอน บริษัทจึงคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้กรณีกลุ่มโรงพยาบาลในจังหวัดเดียวกัน สามารถปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นใหม่ได้ โดยใช้เงินน้อยที่สุดและความสำเร็จมาก โดยใช้การอบรมทีมบุคลากรในจังหวัดเดียวกัน และแชร์คนกลับไปช่วยกันเปลี่ยน version

  Q : ทำไมต้องอบรมกับบริษัท?

  A :  เนื่องจากองค์ความรู้ที่พัฒนาใน HOSxP V4  ไม่มีใน HOSxP V3 บางเรื่องเป็นเรื่องใหม่ ถ้าไม่มาเรียนกับ BMS คงไม่มีใครสอนได้แน่นอน ความรู้ในการตั้งค่า การปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มรายงานต่างๆ จึงจำเป็นต้องใช้เวลาหลายวันซึ่งทางบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นความรู้จำเป็นในการปรับเปลี่ยนระบบ

  Q : รพ.สต.ที่ใช้โปรแกรม HOSxP PCU จะมีอนาคตอย่างไร?

  A :  การพัฒนา HOSxP PCU ใช้เทคโนโลยีเดียวกับ HOSxP ดังนั้นการพัฒนาจะเป็น HOSxP PCU-XE แต่ว่าการอัพโปรแกรมของ HOSxP PCU ง่ายกว่าโรงพยาบาล เพียงแต่ต้องไปแนะนำการใช้งานกับหน้าจอใหม่ ยังมี Inventory ในตัวเหมือนเดิม และไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเวอร์ชั่น ไม่มีค่า Activate

  Q : โรงพยาบาลที่ไม่มีงบประมาณ การเงินติดลบแต่ต้องการใช้ HOSxP V4 มีคำแนะนำอย่างไรบ้าง?

  A :  1. การเปลี่ยนเป็น HOSxP V4 ไม่จำเป็นต้องรีบ อาจจะไปวางแผนงบประมาณก่อน

  2. การชำระเงินแบ่งชำระได้ หากระเบียบราชการรองรับ และตามเงื่อนไขของโรงพยาบาล

  Q : โรงพยาบาลที่มีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้เอง โดยอ่านข้อมูลจาก HOSxP V3 จะมีปัญหาเมื่อใช้ HOSxP V4 หรือไม่?

  A : HOSxP V4 ใช้โครงสร้างเดิมของ V3 กว่า 80 เปอร์เซนต์ โดยรวมข้อมูลสำคัญยังเหมือนเดิม ไม่น่าจะมีปัญหามาก

  Q : ระบบงาน Back office ใน HOSxP V4 มีเงื่อนไขการใช้งานหรือไม่?

  A : ระบบงานสนับสนุน (Back office) ใน HOSxP V4 เป็นระบบใหม่ที่เพิ่มขึ้น มีระบบเดียวที่คิดแยกต่างหาก คือ ระบบ Inventory ที่จะต้องเสียเงิน นอกนั้นทุกโมดูลสามารถใช้ได้เมื่อปรับปรุงเป็น HOSxP V4

  Q : Report และ UE เดิมที่เคยใช้ใน HOSxP V3 จะมีปัญหาหรือไม่เมื่อใช้ HOSxP V4?

  A : จะต้องมีการตรวจสอบ code ใหม่ เนื่องจากใน HOSxP V4 มีการปรับปรุงระบบ Report ให้ดีขึ้น ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ตรวจสอบแบบฟอร์มใหม่ทั้งหมด

  Q : ราคาค่า Package มีหลักการคิดราคาอย่างไร ถูกลงกว่านี้ได้หรือไม่? และราคาในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่?

  A : โดยทั่วไปราคาที่เสนอไป จะมีการต่อรองจากทางโรงพยาบาล ซึ่งสุดท้ายจะลดลงอีกแล้วแต่โรงพยาบาล คือ สามารถต่อรองได้  วิธีในการคิดราคาของบริษัทจะมีการคิดการทำงานจริงของสต๊าฟและพนักงาน ต้นทุนของแต่ละคน ที่จะต้องเข้าไปทำงาน ต้องดูแลอะไรบ้าง ถามว่าสูงไหม ถ้าทำต่ำกว่ากว่าบริษัทก็อยู่ไม่ได้เพราะต่ำกว่าราคาทุน

  ข้อมูลเปรียบเทียบ HIS ค่ายต่างๆ

hosxe000005hosxe000006hosxe000007
hosxe000008

สรุปเทคโนโลยีใหม่ ที่มีใน HOSxP-XE 4.0

 1. เทคโนโลยี Delphi XE ในส่วนที่มีการใช้มากที่สุดคือ RTTI รองรับการทำงานที่เป็น unicode สามารถแสดงผลได้เกือบทุกภาษา
 2. ตัวโปรแกรมรองรับการแสดงข้อมูลหลายภาษา และมีระบบการแปลภาษา เช่น ไทย ลาว พม่า อังกฤษ ซึ่งโรง พยาบาลสามารถแปลได้เอง
 3. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อความในเมนูหน้าจอต่างๆให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้เอง
 4. การ compile package ต่างๆลดระยะเวลาจากเดิม 5 นาที เหลือเพียง 5 วินาที
 5. สามารถทำระบบ Auto upgrade เฉพาะ package ที่มีการปรับปรุง พัฒนาแก้ไขได้ และรองรับการทำ Package ในส่วนที่มีผู้พัฒนาโดยไม่ใช้บริษัท และทำเป็นระบบ Cloud installer
 6. กระบวนการ upgrade มี option สามารถทำการ upgrade ได้ทั้งแบบ local DB Store (สามารถ Lock Version ได้ ) และ Cloud ซึ่งจะได้ Version ใหม่ล่าสุดเสมอ หรือทำตัวติดตั้ง upgrade ได้เอง
 7. เทคโนโลยี RabbitMQ เพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลระหว่าง Client ของ HOSxP และระบบของ Vendor อื่นๆ และสามารถทำงานข้าม sub network ได้
 8. ระบบข้อความ (Messaging UI) ใหม่
 9. ระบบ VNC ปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้นทำให้การดูแลระบบช่วย support ผู้ใช้งานทำได้ง่ายขึ้น
 10. การพัฒนา การตรวจสอบ Hardware ที่เก็บข้อมูลรายละเอียดของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
 11. การปรับปรุงการตั้งกลุ่มของผู้ใช้งาน และการกำหนดสิทธิที่มีรายละเอียดมากกว่าเดิม
 12. การพัฒนาที่เป็นจุดเด่นอีกเรื่อง คือ user activity tracking  ทำให้สามารถติดตามได้ว่าใครทำอะไรกับข้อมูลบ้าง จากเครื่องไหน และสามารถกู้คืนได้
 13. การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานกับ Data base ให้เหมาะกับโรงพยาบาลที่ข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้น เทคโนโลยีใหม่ที่แนะนำให้ใช้ คือ MySQL Galera Cluster และ MySQL TokuDB Engine แต่จะต้องเปลี่ยน Operating System โดยใช้ CenOS 7
 14. รองรับการทำงานกับ Data base ใหม่ เช่น Oacle และ PostgreSQL และ Engine ใหม่ที่นำมาใช้ คือ mongoDB
 15. มีตัว Connection Manager ที่สามารถบริหารจัดการการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
 16. ความปลอดภัยในการ Connection server
 17. ระบบ Log /Image /Inventory server ที่แยกออกจากฐานข้อมูล และแยกเก็บไว้ที่ Server อื่นได้
 18. ระบบ Offline Cache Data ช่วยลด bandwidth ในการทำงานระบบเครือข่าย โดยใช้ RabbitMQ
 19. ระบบงานหลักทุกระบบรองรับการใช้งาน Barcode  support QR Code
 20. ระบบ Paperless แต่ละจุดสามารถ scan เอกสาร ณ จุดนั้นๆ และส่งต่อไปยังจุดต่อไปได้
 21. ระบบ Recent Documents สามารถจำ และแสดงข้อมูลการใช้งานที่ผ่านมา
 22. การแสดงข้อมูลสามารถปรับ Grid ขยับคอลัมน์ ความกว้างต่างๆ  และจำค่าได้
 23. UI Layout Concept