เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีหน่วยบริการ

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

     สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการพัฒนาระบบการเงินการบัญชีตามนโยบายของรัฐบาลเข้ามาใช้เพื่อการจัดทำ

บัญชีในโรงพยาบาลทุกระดับ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐ เพื่อให้เป็นการพัฒนา

ระบบข้อมูลการเงินการคลัง ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ มีลักษณะเชิงคุณภาพ

ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐแลนโยบายการบัญชีภาครัฐ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ (Division of Health

Economics and Health ) เป็นองค์กรหลักตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่

ในการพัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการให้มีประสิทธ์ภาพ หากข้อมูลที่นำมาใช้มีความเบี่ยง

เบนหรือไม่มีลักษณะเชิงคุณภาพ จะไม่สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่ถูกต้องและการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง ตรงประเด็น

ลักษณะเชิงคุณภาพตามมาตรฐานการบัญชีมาจากปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ

1. ผู้ใช้ข้อมูลต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือจึงจะสามารถวิเคราะห์และแปรผลได้ถูกต้อง

2. คุณภาพของข้อมูลจะครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา  

จากการเข้ารับอบรมทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านงานบัญชีที่

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานหลักการและนโยบายบัญชี สร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ ข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีลักษณะเชิงคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้องทันต่อเวลา และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ทัศนคติและปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานด้านงานบัญชีและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจากผู้มีประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานด้านงานบัญชี