เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

ก้าวใหม่งานสารบรรณ...กระทรวงสาธารณสุข

    ก้าวใหม่งานสารบรรณกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวโดย  นายแพทย์บัญชา ค้าของ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบัน  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถรับ-ส่งหนังสือราชการข้ามหน่วยงานในระดับ กรม และ ภูมิภาค ในกระทรวงสาธารณสุข  ระยะถัดไปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะดำเนินการส่งเสริมให้มีการรับ - ส่งหนังสือข้ามหน่วยงานในระดับ กระทรวง  เพื่อให้การดำเนินการรับ – ส่งหนังสือราชการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา

โครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e-GIF

มาตรฐานการเชื่อมโยงระบบงานสารบรรณ

TH e GIF1

    สนับสนุนให้เกิดการขยายผลการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้เป็นมาตรฐานร่วมกัน ทำให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลตามแนวทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 8. เร่งรัดการบูรณาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้การดำเนินการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สัมฤทธิ์ผลด้วยความรวดเร็ว

    ปัจจุบัน  ได้พัฒนาไปสู่มาตรฐาน e-CMS (Electronic Correspondence Management System) version 2.0 บน Cloud   มีหน่วยงานที่สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณฯ บนเทคโนโลยี e-CMS version 2.0 on Cloud ได้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงขยายผลออกไปสู่หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องงานสารบรรณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

-          ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๘  (การเตรียมความพร้อมความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

-          ภาคผนวก ๖ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ (กำหนดมาตรฐานระบบ/ขั้นตอนการรับส่ง/การทำลาย)

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พ.ร.บ.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  - หลักเกณฑ์การจัดทำหรือแปลงเอกสาร

  - การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

  - เรื่องสิ่งพิมพ์ออก

  - หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข

TH e GIF2

    ปี ๒๕๕๐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานนำร่องในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบมาตรฐาน TH e-GIF หรือ “Thailand e-Government Interoperability Framework” (กรอบแนวทางทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ กำหนดขึ้นเป็น กฎ กติกา ร่วมกันเพื่อการเชื่อมโยงระบบข้อมูล ระหว่างระบบซอฟต์แวร์ของหน่วยงานภาครัฐโดย “การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ต้องเป็นไปตามแนวทางกฎ เกณฑ์และมาตรฐานตามที่แนะนำไว้ใน TH e-GIF ซึ่งระบบที่มีแพลตฟอร์มแตกต่างกันสามารถแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ) และได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้มาตรฐานข้อมูลสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นตามแนวทาง TH e-GIF ระยะที่ ๑ ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐

นโยบายการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  กระทรวงสาธารณสุข

สาระสำคัญ

๑.      กรมทุกกรม เชื่อมโยงข้ามหน่วยงาน  ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

๒.      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชื่อมโยงข้ามหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

๓.      ให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนเขื่อมโยงข้ามหน่วยงาน  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

๔.     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับกรม/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใช้ครอบคลุมทั่วประเทศ

สารบรรณกลาง  กระทรวงสาธารณสุข

       กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารกลาง ได้ดำเนินการสนับสนุนการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  เรื่องการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๘ ประการ คือ

  1. จัดจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงสาธารณสุข ระยะที่ ๑  และระยะที่ ๒ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในองค์รวม จัดทำระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติ เอกสารอ้างอิง
  2. ประสานกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบ/ทดสอบรับรองมาตรฐาน
  3. ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำร่องลงนามในหนังสือราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์
  4. ขยายผลการใช้ระบบสารบรรณให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  5. จัดให้มี Helpdesk เพื่อตอบข้อซักถาม
  6. จัดเสวนาสารบรรณ ศุกร์เว้นศุกร์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ผ่านการประชุมทางไกล
  7. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและระบบสารบรรณ
  8. เปิดช่องทางการสื่อสารผ่าน Face book /line

สรุปการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘ (๑๐๐ %)

หน่วยงานใช้ทั้งจังหวัด จำนวน ๓๓ แห่ง คือ

  1. เขต ๑  เชียงราย  เชียงใหม่  น่าน  พะเยา  ลำปาง 

  2. เขต ๒  พิษณุโลก  อุตรดิตถ์ 

  3. เขต ๓  นครสวรรค์  พิจิตร  อุทัยธานี 

  4. เขต ๔  นนทบุรี  ปทุมธานี  อยุธยา 

  5. เขต ๕  สมุทรสาคร  ราชบุรี

  6. เขต ๖ สระแก้ว ปราจีนบุรี

  7. เขต ๗ กาฬสินธุ์ 

  8. เขต ๘ หนองคาย  อุดรธานี  นครพนม  สกลนคร

  9. เขต ๙    นครราชสีมา 

  10. เขต ๑๐  ยโสธร  ศรีสะเกษ  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี 

  11. เขต ๑๑  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  พังงา
  12. เขต ๑๒  ตรัง  ภูเก็ต  นราธิวาส  สงขลา

หน่วยงานระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อย จำนวน ๓๓ แห่ง

หน่วยงานระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยู่ระหว่างการดำเนินงานด้านเทคนิค จำนวน ๓ หน่วยงาน คือ กาญจนบุรี  สมุทรปราการ แม่ฮ่องสอน