เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

การให้รหัส ICD ขั้นสูง (Advance  ICD Coding)

 

ระบบการจัดกลุ่มโรคมีแนวคิด 4 แบบดังนี้คือ

 1. ระบบการจัดกลุ่มโรคตามลักษณะความต้องการใช้บริการ

ใช้รหัส  Z00-Z99 เป็นภาวะต่าง ๆ ที่ทำให้ประชาชนมาขอรับบริการป้องกันหรือส่งเสิรมสุขภาพ โดยภาวะนั้น ๆ ต้องไม่เป็นการกำเริบของโรคใด ๆ อันยังให้เกิดความเจ็บปวด ทรามาน หรือยังต้องมีการใช้ยารักษาเป็นการจำเพาะ

 1. ระบบการจัดกลุ่มโรคโดยยึดลักษณะผู้ป่วยเป็นหลัก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
  • กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ใช้รหัส O
  • กลุ่มทารกแรกเกิด ใช้รหัส P
  • กลุ่มโรคที่เกิดกับประชาชนทั่วไป ใช้รหัส A-T ยกเว้น  O  และ  P
 2. ระบบการจัดกลุ่มโรคตามสาเหตุของโรค
  • โรคที่เกิดจากการบาดเจ็บ ใช้รหัส S,T และสาเหตุภายนอก ใช้รหัส V,W,X,Y
  • โรคที่เกิดจากความพิการแต่กำเนิด ใช้รหัส Q
  • โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ ใช้รหัส A,B
  • โรคที่เกิดจากเนื้องอกหรือมะเร็ง ใช้รหัส C  และ  D00-D48
 3. ระบบการจัดกลุ่มโรคตามอวัยวะที่เป็นโรค
  • โรคเลือด ใช้รหัส D50-D89
  • โรคต่อมไร้ท่อ ใช้รหัส E00-E90
  • โรคจิต,โรคประสาท,พฤติกรรม ใช้รหัส F00-F99
  • โรคสมองและระบบประสาท ใช้รหัส G00-G99
  • โรคตา ใช้รหัส H00-H59
  • โรคหู ใช้รหัส H60-H95
  • โรคหัวใจและหลิดเลือด ใช้รหัส I00-I99
  • โรคปอดแลระบบหายใจ ใช้รหัส J00-J99
  • โรคระบบย่อยอาหาร ใช้รหัส K00-K93
  • โรคผิวหนัง ใช้รหัส L00-L99
  • โรคกล้ามเนื้อและกระดูก ใช้รหัส  M00-M99
  • โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ ใช้รหัส  N00-N99

และรหัสอันไม่พึงปรารถนา  คือรหัส R00-R99