เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 


ดัชนีและตัวชี้วัด 2563

 

 

ดัชนี/ตัวชี้วัด

LINK
ความโปร่งใส

  ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

[ EB1 , EB2 , EB3 , EB4 ]

คลิ๊ก

  ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

[ EB5 , EB6 , EB7 ]

คลิ๊ก

  ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

[ EB8 , EB9 ]

คลิ๊ก
ความรับผิดชอบ

  ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ

[ EB10 , EB11 , EB12 ]

คลิ๊ก

  ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

[ EB13 , EB14 ]

คลี๊ก

  ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

[ EB15 ]

คลิ๊ก

  ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

[ EB16 ]

คลิ๊ก 
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  

  ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

[ EB17 ]

คลิ๊ก 
วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร  

  ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต

[ EB18 , EB19 ]

คลิ๊ก

  ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

[ EB20 , EB21 , EB22 ]

คลิ๊ก

  ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

[ EB23 , EB24 ]

คลิ๊ก 
คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  

  ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

[ EB25 , EB26 ]

คลิ๊ก 

 

moph zero tolerance thai2563