เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

เอกสารงานวิจัย คุณธรรม

 

work Moral Province SMALL

- การส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (DOWNLOAD)

การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย

- การศึกษาสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2558 (ผศ.ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ) (DOWNLOAD)

เด็กดีสร้างได้
- เด็กดีสร้างได้ (บทสรุปการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษา) (DOWNLOAD)

นวัตกรรมเพื่้อการบ่มเพาะคุณธรรม
- นวัตกรรมเพื่อการบ่มเพาะคุณธรรม และการเรียนรู้อย่างมีความสุข  (DOWNLOAD)

คุณธรรมกับการปฏิวัติสัมพันธภาพ
- คุณธรรมกับการปฏิวัติสัมพันธภาพ  (DOWNLOAD)

เข็มทิศนำไทย
- เข็มทิศนำไทย แนวทางนำไทยสู่สังคมคุณธรรม จาก ๘ ปาฐกถาพิเศษของบุคคลสำคัญ  (DOWNLOAD)

โครงการศึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรคุณธรรจริยธรรมด้านสื่อมวลชน
- โครงการศึกษาเพื่อจัดทำหลักสูตรคุณธรรจริยธรรมด้านสื่อมวลชน  (DOWNLOAD)

คู่มือ การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความซ์่อตรง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- คู่มือ การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความซื่อตรง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (DOWNLOAD)

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์คุณธรรม http://moralcenter.or.th